Защо омнибус?

Във всеки омнибус - различни теми на поредица от клиенти - са включени във въпросника. Тази процедура позволява включването на кратки въпросници за представителна извадка на добра цена. Разходите се поделят между всички клиенти в зависимост от броя и вида на включените въпроси.

Всеки клиент има изключителното право да използва резултатите на собствените си въпроси. (Тези въпроси не се предоставят на никого другиго.)

Провеждано на месечна база, изследването цели да осигури ценно, ценово ефективно и с високо качество средство за регулярна маркетингова информация.

Възможности

Изградено върху национално представителна извадка, независима за различните месеци, изследването дава добра основа за:

  • Профилиране на потребителите на продукти и марки на база социално-демографски фактори,
  • Сегментиране на потребителски групи въз основа на поведение и /или демография, 
  • Проследяване на нагласи, познатост на различни марки, потребление на продукти и услуги,
  • Бустериране на специфични потребителски групи, ако е необходимо,

Регулярността на провеждане на изследването дава възможност за:

  • Проследяване на нагласите и поведението на потребителите през определен период от време по един и същи начин.
  • Кумулиране на извадки от различните вълни с цел постигане на статистически релевантна база за количествено малки сегменти.

Извадка

  • Генералната съвкупност се състои от 6,580,000 лица над 15 години в страната.  
  • Извадката е представителна за цялата генерална съвкупност, а подборът на лицата за интервю се извършва в три последователни стъпки - избор на стартова точка във всеки район, избор на домакинство и подбор на човека, който да бъде интервюиран. При всеки от тези етапи се използват техники за случаен подбор, за да бъде гарантирана представителността на извадката.

Въпросник

Въпросниците на омнибуса се състоят от всички въпроси на клиентите, плюс демографски блок от въпроси. За да бъде осигурен коректен дизайн на въпросника, той се тества чрез няколко пилотни интервюта. Тестването има за цел:  

  • да провери дали въпросите са достатъчно ясни и разбираеми, за да предложи подобрение и модификация, в случай на нужда,  
  • да идентифицира дали последователността на темите във въпросника осигурява гладко протичане на интервюто, за да препоръча промяна на структурата на въпросника, в случай на нужда.

Тестването също проверява и продължителността на интервюто. Всяка вълна се провежда с въпросник с максимална продължителност 30-35 минути.
Интервютата са преки лични (лице-в-лице) в дома на избраното лице за интервю. Те се провеждат от специално подготвени и обучени интервюери и опитни супервайзери.
 

Ако желаете да участвате в омнибуса на Ноема, моля, пишете ни на noema@noema.bg или позвънете на +359 2 416 68 16.

 

Още от Количествени изследвания